Powered by Smartsupp
Virivkyonline.sk

H2O WHIRLPOOL 1 l

Bezchlórová chémia 1l

Skladom
Kód: 147
Značka: H2O COOL
€18
Darček zdarma
Darček zdarma
Ku každej objednávke na Vírivku
Doprava Grátis
Doprava a montáž Vírivky Zdarma
po celom Slovensku
rýchle dodanie
Rýchle dodanie
pre vírivky skladom

Údržba vírivky

Popis produktu

Bezchlórová dezinfekcia pre vírivé vane

H2O WHIRLPOOL je tekutý polymérový koncentrovaný prípravok určený na dezinfekciu a hygienické zabezpečenie vody vo vonkajších a vnútorných, klasických aj prenosných vírivých vaní - whirlpool. Má výrazný a dlhodobý účinok proti mikroorganizmom a riasam. Je vhodný aj na profesionálne použitie.

Vlastnosti

Ošetrená voda nie je cítiť chlórom, nedráždi oči, pokožku ani sliznice. Nepoškodzuje žiadne materiály, nespôsobuje koróziu kovových častí bazéna. Nebieli PVC, ani iné materiály. Dlhodobý účinok, pH neutrálny.

Dávkovanie

Upravte pH vody na úroveň 6,8 - 7,2.

Štartovaciu dávku 250 ml/1m3 aplikujte vždy po napustení čerstvej vody priamo do vody vo vírivke.

Udržiavaciu dávku 100 ml/1m3  dávkujte 1x za 7 dní (podľa zaťaženia).

Dávkovanie vykonajte pri zapnutej cirkulácii, resp. tryskách a nechajte dobre premiešať v celom objeme vírivky. Ošetrenie vykonajte bez prítomnosti osôb vo vírivke. Používať vírivku je možné po riadnom premiešaní vody. Pre dlhodobé udržanie kvality vody odporúčame kombinovať s dávkovaním oxidačného prípravku H2O CLEAR podľa návodu a pravidelne kontrolovať pH.

H2O WHIRLPOOL je novodobý, polymérový, tekutý koncentrovaný prípravok pre dezinfekciu a hygienické zabezpečenie vody pre všetky druhy víriviek. Má silný a dlhodobý účinok proti mikroorganizmom a riasam.

Bezpečnosť a prvá pomoc

Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008

Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná. Aquatic Chronic 3, H412

Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredie

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Nebezpečné látky

Alkyl (C12-C16) benzyl(dimethyl)amonium-chloridy; alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-C16))  

Výstražné upozornenia

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

  • P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
  • P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Doplňujúce informácie

EUH 208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu.  

Iná nebezpečnosť

Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.  

Bezchlórová chémia- dávkovanie- 1. krok- upravíme Ph na hodnoty- 6,8-7,2

2. krok- nadávkujeme bezchlórovú chémiu Whirlpool- 100ml na 1M3 vody ak máme UV-lampu tak polovičnú dávku

3. krok- Zmiešame 100g prípravku na oxidáciu H2O- CLEAR na M3 vody vo vedierku a zamiešame ,  následne vlejeme pomaly do vírivky pri zapnutých tryskách

Tieto 4 kroky opakujeme každých 7 dní.

Ak iddeme na dovolenku tak nadávkujeme len adekvátne množstvo bezchlórovej chémie a nič viac- príklad dovolenka 2 týždne - dávkujeme 2x100ml na 1m3 vody.


Pri umiestnení vírivky v interiéri počítajte so zvýšenou vlhkosťou v miestnosti, ktorá je spôsobená nadmerným odparovaním vody pri kúpaní. Vhodným riešením je automatické odvetrávanie miestnosti, kde nastavením vlhkostného snímača budete udržiavať ideálne podmienky.
Umiestnenie vane vo vonkajších priestoroch naplánujte tak, aby nebola vírivka pod stromami alebo rastlinami, ktoré Vám budú vodu znečisťovať padajúcim lístím, kvety, peľom a pod. Pri silnom vetre môže dôjsť k pádu vetvy stromu, a tým k poškodeniu vane alebo termokrytu.
V prípade, že vírivku nechcete využívať v zimných mesiacoch, je treba ju zazimovať. Ak si neveríte, že túto činnosť vykonáte dôkladne, požiadajte servisné firmu, a tá vám túto službu vykoná so zárukou.
Nikdy nerobte servisné zásahy sami a povolajte radšej servisného technika.

Späť do obchodu