Powered by Smartsupp
Virivkyonline.sk

Total Blue - krištáľova voda 50ks 1000g

Vlastnostiaktívne proti plesniam, vírusom a organickému zákaluchlór na dezinfekciu a meď proti množeniu riaspre krištáľovo čistú vodu

Skladom
Kód: 174
€20
Kategória: Chlórové tablety
Darček zdarma
Darček zdarma
Ku každej objednávke na Vírivku
Doprava Grátis
Doprava a montáž Vírivky Zdarma
po celom Slovensku
rýchle dodanie
Rýchle dodanie
pre vírivky skladom

POPIS

Multifunkčné tablety Total Blue 20 g

Údržba bazénu pomocou chlórových produktov je jednou z najefektívnejších sanitácií v súkromnom sektore. Výrobky pôsobia proti plesniam, vírusom a organickému zákalu a je možné ich použiť pri neutrálnom pH pri akejkoľvek úrovni tvrdosti vody. Multifunkčné tablety sa rozpúšťajú bezo zvyšku a nevedú k usadeninám alebo upchatiu vo filtračnom systéme. Pri použití sa súčasne uvoľňuje chlór na dezinfekciu, meď proti rastu rias a akvamarínové farbivo pre krištáľovo čistú vodu.

Dávkovanie

Pred pridaním tabliet upravte pH na 7,0 - 7,4. Hodnota chlóru by mala byť 0,3 až 0,6 mg/l pri kontinuálnej chlorácie a maximálne 3 mg/l pri jednorázovej chlorácii. Pre prvú dávku pridajte 100 g (100 ml) chlórového granulátu/10m3, potom 4 tablety/10mtýždenne. Pre optimálny výsledok by mali byť vždy minimálne 4 tablety/10m3 v dávkovacom plaváku.

Upozornenie: v prípade silne znečistenej vody je tiež potrebné pridať algezid a flokulant.

 

Výstražné slovo : pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P271 - Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.
 • P312 - Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Výstražné upozornenia:

 • H302 - Škodlivý po požití.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • EUH 031 - Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.
 • EUH 206 - Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).
Späť do obchodu